top of page

Trường học NYC  Tài khoản

Tài khoản Trường học NYC (NYCSA) là một ứng dụng dựa trên web cho phép bạn xem thông tin học tập và tiểu sử của con mình trên bất kỳ máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng nào. Ứng dụng này được dịch sang chín ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Trong tài khoản, bạn có thể xem điểm chuyên cần, điểm số, điểm kiểm tra, kết quả Fitnessgram, lịch sử ghi danh và lịch trình của một đứa trẻ.  

 

Đăng nhập vào tài khoản Trường học NYC của bạn tại đây      .

bird.jpg
bottom of page