top of page

Điều phối viên phụ huynh

Điều phối viên Phụ huynh của chúng tôi Mrs.  Michela Migliaccio giúp đỡ  để tạo điều kiện  và tổ chức nhiều hoạt động trong trường của chúng tôi như NYC Kids Rise, Parent Corps, Circle of Security, Cookshop và Awards Night. 
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trường của chúng tôi hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Bà Migliaccio theo số 718.278.3630. Hoặc bạn có thể gửi câu hỏi của mình bằng cách điền vào biểu mẫu của chúng tôi trên trang Liên hệ của chúng tôi.

bottom of page