top of page

Ban lãnh đạo trường

Nhóm Lãnh đạo Trường học là gì?

Nhóm Lãnh đạo Trường (SLT) phát triển  chính sách giáo dục cho trường học của chúng tôi. Họ cũng đảm bảo có các nguồn lực để hỗ trợ các chính sách đó.

SLTs:

  • Cung cấp các đánh giá liên tục về các chương trình giáo dục của trường học và tác động của chúng đối với thành tích của học sinh.

  • Đóng một vai trò quan trọng trong việc ra quyết định ở trường học

  • Giúp làm cho các nền văn hóa học đường hợp tác hơn.

Ban Lãnh đạo Trường họp hàng tháng, ngày và giờ họp  sẽ được đăng vào đầu năm học.

Ngày Họp Ban Lãnh đạo Trường
2021-2022 Ngày 

SLT Meeting Minutes

September 2023 SLT
Meeting Minutes

October 2023 SLT
Meeting Minutes

November 2023 SLT
Meeting Minutes

December 2023 SLT
Meeting Minutes

January 2024 SLT
Meeting Minutes

February 2024 Meeting Minutes

March 2024 Meeting Minutes

bottom of page